DAFTAR DOSEN

NO.NAMA DOSEN
1. Dr. ISNAINI, SH, M.Hum
2.DR.MARLINA, SH,M.HUM
3.Dr. Hamdan, SH., M.Hum
4.Dr. TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum
5.Dr. Utary Maharany Barus, SH., M.Hum
6.PROF. DR. SUHAIDI, SH., MH
7.Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH
8.Dr .Aulia Rosa NST, SH., M.Hum
9.Dr. Dayat Limbong, SH., M.Hum
10.Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum
11.Dr. Abdul Kadir, SH.M.Si
12.Dr. Onny Medoline SH, M.Hum
13.Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
14.Dr. Idham, SH, M.Kn
15.Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum
16.Dr. Bachtiar Simatupang, SE, SH, MM, MH
17.Dr. M.Citra Ramadhan SH MH
18.Dr. Sri Pinem SH M.Kn
19.Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum